Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden


1. Algemeen

1.1 Deze Algemene Voorwaarden (hierna: Voorwaarden) zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten en/of overeenkomsten tussen Top Notch Music B.V. (Top Notch) en Opdrachtgever, strekkende tot het verrichten van diensten door Top Notch (hierna: Overeenkomst). Afwijkingen van of wijzigingen in deze Voorwaarden dienen door Top Notch schriftelijk te worden bevestigd en gelden slechts voor de betreffende offerte, opdracht en/of overeenkomst.

1.2 Onder “Opdrachtgever” wordt verstaan iedere (rechts)persoon aan wie Top Notch diensten levert, met inbegrip van diens vertegenwoordigers, gemachtigden en rechtsverkrijgenden.

1.3 Eventuele door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden zijn voor Top Notch niet verbindend, tenzij Top Notch zich daarmee schriftelijk akkoord heeft verklaard.

1.4 Indien Top Notch schriftelijk akkoord is gegaan met de toepasselijkheid van een of meer afwijkende voorwaarden, blijven deze Voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht.

1.5 In aanvulling op de Voorwaarden kunnen met het oog op de uitvoering van de Overeenkomst bijzondere voorwaarden tussen Top Notch en Opdrachtgever worden overeengekomen. In geval van verschillen tussen deze Voorwaarden en eventuele bijzondere voorwaarden zullen de bijzondere voorwaarden voor gaan en de Voorwaarden aanvullend van toepassing zijn.

2. Overeenkomsten en wijzigingen

2.1 Een door Opdrachtgever geplaatste opdracht zal door Top Notch als onherroepelijk aanbod worden beschouwd.

2.2 Top Notch is tegenover Opdrachtgever aan een bij Top Notch geplaatste opdracht uitsluitend gebonden indien en zodra die opdracht door Top Notch schriftelijk is bevestigd. Top Notch behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor bij genoemde bevestiging de aanvangsdatum nader te bepalen. Voor werkzaamheden waarvoor in verband met de aard en / of omvang geen opdrachtbevestiging wordt verzonden, geldt de factuur tevens als opdrachtbevestiging waarop bovendien de Voorwaarden van toepassing zijn. Deze factuur wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.

2.3 Door Opdrachtgever na het plaatsen van een opdracht verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door Opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Top Notch ter kennis worden gebracht en binden Top Notch slechts indien deze afspraken / toezeggingen schriftelijk door Top Notch zijn bevestigd. Bij mondelinge of per telefoon opgegeven opdrachten en/of wijzigingen in de uitvoering daarvan, draagt Opdrachtgever het risico ter zake van de al dan niet (juiste) uitvoering daarvan.

2.4 Wijzigingen in een door Opdrachtgever geplaatste opdracht, van welke aard ook, die hogere kosten meebrengen dan waarop bij de oorspronkelijke door Top Notch verstrekte prijsopgave kon worden gerekend, komen voor rekening van Opdrachtgever. Indien dergelijke wijzigingen vermindering van kosten tot gevolg hebben, dan kan Opdrachtgever daaraan geen enkel recht ontlenen met betrekking tot vermindering van de afnameprijs. Top Notch kan evenwel naar eigen inzicht besluiten dat deze wijzigingen betaling van een lagere afnameprijs tot gevolg hebben.

2.5 Aangebrachte wijzigingen in de opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de vóór de veranderingen aangegeven planning door Top Notch wordt overschreden. Opdrachtgever kan zich hier niet ten nadele van Top Notch op beroepen.

2.6 Bij opzegging van de opdracht zal de overeengekomen prijs in rekening worden gebracht bij Opdrachtgever en binnen 30 dagen na factuurdatum zijn voldaan door Opdrachtgever.

3. Offertes en prijsopgaven

3.1 Alle offertes van Top Notch zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders is vermeld.

3.2 Omschrijvingen en prijzen in offertes worden onder voorbehoud gegeven en gelden slechts bij benadering. Opdrachtgever kan aan eventuele fouten in een offerte geen enkel recht ontlenen.

3.3 De offertes van Top Notch worden gegeven op basis van door Opdrachtgever verstrekte gegevens en specificaties. Offertes zijn gebaseerd op te leveren diensten binnen normale termijnen en onder normale omstandigheden.

3.4 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd zoals kansspelbelasting bij promotionele kansspelen.

3.5 Alle prijzen zijn exclusief de kosten voor het regelen / afkopen van auteursrechten (publishing), tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders is vermeld.

3.6 Top Notch is gerechtigd de overeengekomen prijs te wijzigen indien gewijzigde marktprijzen dan wel andere ontwikkelingen, zoals overheidsmaatregelen, valutakoersen, belastingen, rechten, heffingen en dergelijke daartoe aanleiding geven. Top Notch zal Opdrachtgever van een eventuele prijsverhoging zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Wanneer de prijsverhoging plaatsvindt binnen drie (3) maanden na het sluiten van een Overeenkomst en meer dan tien (10) % van de oorspronkelijke prijs bedraagt, heeft Opdrachtgever het recht om binnen tien (10) dagen na het doen van de in de vorige zin bedoelde mededeling schriftelijk de ontbinding van de Overeenkomst in te roepen, bij gebreke waarvan hij geacht wordt met de prijsverhoging in te stemmen.

4. Betaling

4.1 Betalingen dienen plaats te vinden binnen de op de factuur aangegeven betalingstermijn en indien niet aangegeven op de factuur binnen 30 dagen door bijschrijving van het verschuldigde bedrag op de bankrekening als vermeld op de factuur en onder vermelding van het factuurnummer. Betaling door Opdrachtgever dient uitsluitend te geschieden in de valuta waarin de overeengekomen prijzen zijn opgenomen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Valutarisico’s komen voor rekening van Opdrachtgever.

4.2 Opdrachtgever doet hierbij afstand van zijn verrekenings- en opschortingsrechten.

4.3 Indien Opdrachtgever niet voldoet aan zijn betalingsverplichting op grond van artikel 4.1 van de Voorwaarden dan heeft Top Notch het recht de Overeenkomst met Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk te ontbinden, op te zeggen of op te schorten. In geval van een ontbinding, opzegging of opschorting onder deze bepaling, zal Opdrachtgever volledig aansprakelijk zijn voor de door Top Notch geleden en te lijden schade als gevolg van deze ontbinding, opzegging of opschorting. Verder is Opdrachtgever - onverminderd de overige rechten van Top Notch - de wettelijke handelsrente verschuldigd over (het nog verschuldigde deel van) het factuurbedrag vanaf de dag dat de betalingstermijn is overschreden tot aan het tijdstip van de volledige voldoening van het factuurbedrag. Top Notch zal in dat geval gerechtigd zijn onmiddellijke voldoening van alle nog niet betaalde facturen te eisen en verdere leveringen op te schorten tot het moment waarop het gehele factuurbedrag is betaald, dan wel voor betaling naar het oordeel van Top Notch genoegzame zekerheid is gesteld.

4.4 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten die Top Notch maakt als gevolg van het niet-nakomen door Opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen komen voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten zijn forfaitair gesteld op 10% van de hoofdsom.

4.5 Door Opdrachtgever verrichte betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschenen renten, dan van verschuldigde kosten en dan ter afdoening van de oudste opeisbare factuur, ook al vermeldt Opdrachtgever dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

5. Verplichtingen Opdrachtgever

5.1 Opdrachtgever zal ervoor zorgen dat Top Notch tijdig kan beschikken over alle voor het uitvoeren van de Overeenkomst benodigde gegevens en/of overige specificaties die op de Overeenkomst van toepassing zijn.

5.2 Indien de aanvang of de voortgang van de uitvoering van de Overeenkomst wordt vertraagd door factoren die aan Opdrachtgever kunnen worden toegerekend, komen de daaruit voor Top Notch voortvloeiende schade en kosten voor rekening van Opdrachtgever.

5.3 Opdrachtgever garandeert dat door Opdrachtgever aangeleverd materiaal veilig is en geen virussen, Trojaanse paarden, wormen of andere programma’s bevat, die op enige wijze schade kunnen toebrengen aan de computersystemen, computerprogramma’s en/of websites van Top Notch. Opdrachtgever garandeert eveneens dat Opdrachtgever bij aanlevering van haar materiaal geen gebruik maakt van apparatuur en/of programmatuur die de normale werking van de computersystemen, computerprogramma’s en/of websites van Top Notch kan verstoren, noch gegevens verzendt die door hun omvang en/of eigenschappen de infrastructuur van de computersystemen, computerprogramma’s en/of websites van Top Notch onevenredig belasten.

6. Klachten

6.1 Opdrachtgever heeft de verplichting de diensten van Top Notch voortdurend te controleren, te beginnen bij aanvang van de dienstverlening. Indien een gebrek wordt geconstateerd dient Opdrachtgever haar bezwaar direct maar uiterlijk binnen 5 dagen na constatering van het gebrek schriftelijk kenbaar te maken aan Top Notch. Aanspraken voortvloeiende uit een eventueel gebrek in de uitvoering van de dienstverlening door Top Notch vervallen in ieder geval 1 maand na verrichting van de betreffende diensten door Top Notch.

6.2 Indien, met inachtneming van hetgeen bepaald in artikel 6.1, het bezwaar gegrond wordt bevonden door Top Notch, is Top Notch slechts gehouden de verrichting waarop het bezwaar betrekking heeft te herstellen.

6.3 Het maken van bezwaar als bedoeld in artikel 6.1 ontslaat de Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van Top Notch.

7. Aansprakelijkheid

7.1 Top Notch is voor niet, onjuiste of gedeeltelijk onjuiste uitvoering van de opdracht slechts aansprakelijk indien en voor zover dat het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van Top Notch. De aansprakelijkheid van Top Notch voor schade veroorzaakt door storingen in de elektronische dienstverleningen van Top Notch en van derden, zoals providers, netwerkexploitanten of andere telecommunicatienetten is dus uitgesloten. Elke verdergaande of andere aansprakelijkheid voor niet-correcte nakoming of andere tekortkoming van Top Notch dan wel voor (gevolg)schade bij Opdrachtgever of derden, uit welke hoofde ook (behoudens in geval van opzet of grove schuld), is uitdrukkelijk uitgesloten.

7.2 Aansprakelijkheid van Top Notch voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot vertragingsschade, omzetverlies, en misgelopen orders is uitgesloten.

7.3 Eventuele aansprakelijkheid van Top Notch voor directe schade is beperkt tot het bedrag dat Opdrachtgever aan Top Notch verschuldigd is of was in de drie maanden voorafgaande aan de schadeveroorzakende gebeurtenis uit hoofde van de door Top Notch verleende diensten krachtens de Overeenkomst. De totale schadevergoedingsplicht van Top Notch is daarenboven te allen tijde beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar in het desbetreffende geval bereid is uit te keren.

7.4 Opdrachtgever is verplicht Top Notch te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle aanspraken van, door Opdrachtgever ingeschakelde, derden tot schadevergoeding jegens Top Notch ter zake van de uitvoering van de Overeenkomst, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Top Notch. Voorts is Opdrachtgever verplicht Top Notch te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle aanspraken van, door Opdrachtgever ingeschakelde, derden die verband houden met of voortvloeien uit het gebruik van Opdrachtgever van de door Top Notch geleverde zaken of verrichte diensten.

7.5 Eventueel aangesproken werknemers van Top Notch en door Top Notch ingeschakelde derden kunnen op het in dit artikel bepaalde een beroep doen alsof zij in persoon partij zijn bij de Overeenkomst.

8. Contractduur en termijnen

8.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

8.2 Is binnen de looptijd van de Overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door Top Notch een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn zal Opdrachtgever Top Notch schriftelijk een redelijke termijn gunnen waarbinnen Top Notch alsnog de betreffende werkzaamheden kan voltooien.

9. Intellectuele eigendom

9.1 De intellectuele eigendomsrechten die ontstaan tijdens of voortvloeien uit de uitvoering van de opdracht, zoals onder meer ten aanzien van door Top Notch of in opdracht van Top Notch vervaardigde opnamen en/of materiaal, komen exclusief toe aan Top Notch, tenzij schriftelijk anders overeengekomen en met uitzondering van de intellectuele eigendomsrechten die reeds ten tijde van het aangaan van deze Overeenkomst aan Opdrachtgever toekomen. Toestemming voor het door intellectuele eigendomsrechten aan Top Notch voorbehouden gebruik is alleen verleend indien deze toestemming expliciet en ondubbelzinnig is. Indien Top Notch aan Opdrachtgever toestemming heeft verstrekt voor het gebruik van intellectuele eigendomsrechten, dan is deze toestemming beperkt in tijd voor de looptijd van de overeenkomst en in ieder geval niet langer dan tot één jaar na aanvang van de overeenkomst tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

9.2 De Opdrachtgever verleent Top Notch hierbij gedurende de opdracht een niet-exclusieve kosteloze licentie voor het gebruik van enig haar toekomend recht van intellectueel eigendom, voor zover dat noodzakelijk is Top Notch in staat te stellen de opdracht uit te voeren.

10. Zekerheidstelling

10.1 Indien er voor Top Notch aanleiding bestaat om te vermoeden dat Opdrachtgever zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet zal kunnen nakomen, is Opdrachtgever verplicht om op eerste verzoek van Top Notch genoegzaam zekerheid te verstrekken voor de volledige nakoming van al zijn verplichtingen ter zake van door Top Notch uitgevoerde of nog geheel of gedeeltelijk uit te voeren overeenkomsten, op een door Top Notch aan te geven wijze.

10.2 Top Notch is gerechtigd tot verrekening van alle bedragen die zij van Opdrachtgever tegoed heeft of zal hebben met alle bedragen die Top Notch verschuldigd is of zal worden aan Opdrachtgever.

11. Opschorting en ontbinding

11.1 Indien Opdrachtgever op enige wijze jegens Top Notch tekortschiet in de nakoming van enige verplichting, alsmede in geval van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van Top Notch, een aanvraag tot surseance van betaling, verkregen (voorlopige) surseance van betaling, faillissementsaanvraag of -aangifte, faillissement, liquidatie of staking van (een gedeelte van) de onderneming van de wederpartij, is Top Notch, onverminderd de overige aan haar toekomende rechten en zonder enige verplichting tot schadevergoeding, bevoegd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst:

a) de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat betaling van al hetgeen Opdrachtgever aan Top Notch verschuldigd is voldoende zeker is gesteld; en/of

b) al haar eigen eventuele betalingsverplichtingen op te schorten; en/of

c) elke overeenkomst met Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk te ontbinden;

een en ander onverminderd de plicht van Opdrachtgever tot betaling voor reeds verrichte diensten en onverlet de overige rechten van Top Notch, waaronder die op schadevergoeding.

12. Overmacht

12.1 In geval van verhindering van de zijde van Top Notch tot uitvoering van de Overeenkomst ten gevolge van overmacht, is Top Notch gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten dan wel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst door Top Notch is gepresteerd wordt alsdan pro rata door Opdrachtgever afgerekend.

12.2 Van overmacht is sprake in geval van elke van de wil van Top Notch onafhankelijke omstandigheid als gevolg waarvan nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk wordt verhinderd en - voor zover daaronder niet al begrepen - oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, brand, epidemie, quarantaine en iedere andere storing in het bedrijf van Top Notch of door haar ingeschakelde derden en gevallen waarin een derde, van wie Top Notch diensten afneemt ter zake van de uitvoering van de Overeenkomst met Opdrachtgever, in gebreke blijft met betrekking tot een deugdelijke dienstverlening.

13. Inschakeling derden

13.1 Top Notch is gerechtigd om namens en voor rekening van Opdrachtgever bij de uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen, indien daartoe naar het oordeel van Top Notch aanleiding bestaat of dit uit de Overeenkomst voortvloeit. De kosten hiervan zullen worden doorberekend aan de Opdrachtgever conform de door Top Notch verstrekte prijsopgave.

13.2 Opdrachtgever staat garant voor de kwaliteit van de zaken en diensten van de door Opdrachtgever ingeschakelde derden.

14. Overdracht van rechten en verplichtingen

14.1 Opdrachtgever mag zijn rechten en/of verplichtingen die uit enige overeenkomst met Top Notch voortvloeien, niet aan derden overdragen of tot zekerheid laten strekken jegens vorderingen van derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Top Notch.

15. Toepasselijk recht, bevoegde rechter

15.1 Op deze Voorwaarden en alle rechtsverhoudingen tussen Top Notch en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

15.2 Voor zover de wet niet dwingend anders voorschrijft, zal in eerste aanleg uitsluitend de rechtbank te Amsterdam bevoegd zijn kennis te nemen van geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van (de uitvoering van) enige overeenkomst tussen Top Notch en Opdrachtgever en van geschillen omtrent (iedere bepaling uit) deze Voorwaarden, ook voor het verkrijgen van voorlopige voorzieningen.

Amsterdam, 1 juli 2020